BOCIAN

 W poniedziałek 17 października włodawscy strażnicy miejscy schwytali bociana, który na zimę nie odleciał do ciepłych krajów. W trosce o jego los został przewieziony do Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie. Schronienie znalazł w zagrodzie w Załuczu Starym.

 

Straż Miejska we Włodawie przypomina:

 

 

Uprzejmie informujemy, iż opłatę od posiadania psów w kwocie 40zł/rok należy wpłacać bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 lub w Oddziale Banku PEKAO S.A. we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 53.

 

Zwolnienie z opłaty od posiadania psów obejmuje:

 1. osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

 2. osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego,

 3. osoby w wieku powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe,

 4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych o pow. powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku zwolnienia należy złożyć oświadczenie wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt zwolnienia.

 

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XIV/77/07 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 października 2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.

 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 poz. 849)

 

 

 

W związku z upływem terminu płatności prosimy o niezwłoczne uregulowanie opłaty.

 

 

 

 AKCJA   RATUNKOWA

 Na nietypowe zgłoszenie mieszkanki Włodawy natychmiast zareagowali strażnicy miejscy. Jak okazało się niezbędna była pomoc strażaków, którzy przy użyciu specjalistycznego sprzętu uwolnili uwięzionego małego jeża.

 

I. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE SPALANIA ODPADÓW

 

Szanowni Państwo!

 

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania opału jest spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach . Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare, zużyte meble.

Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak:

 

 • pył (suchy)

 • związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity

 • tlenek węgla (CO)

 • nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL

 • nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF

 • tlenki azotu jako NOx

 • dwutlenek siarki (SO2)

 • metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom).

 

W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub ewentualnie małych lokalnych kotłowni. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki, głównie są to: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.

 

Oddziaływanie zanieczyszczeń SO2 u ludzi powoduje:

1/ Trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych.

2/ Prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy.

3/ Kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie.

4/ Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe.

5/Tlenki azotu są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc. Zawartość 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do śmiertelnego zapalenia płuc, a około 47 mikrogramów NO2/m3 do bronchitu.

6/Tlenek węgla jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy.

7/Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną aerozol kwasu siarkowego.

 

W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają inne – szczególnie groźne – związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów. Tak często praktykowane przez ludzi spalanie materiałów, takich, jak: drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie (głównie I klasy, np. rtęć); torb plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków.

Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może być 1000 –krotnie większe niż w profesjonalnych spalarniach odpadów. Może ono wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci).

W przyrodzie magazynem dioksyn jest gleba i osady denne w zbiornikach wodnych. Stąd powstaje wysokie ryzyko zatrucia nimi wśród ludzi, których podstawę diety stanowią ryby z zatok lub słodkowodne, odżywiające się przecież planktonem i mułem z zanieczyszczonych zbiorników. W przypadku przyjęcia przez organizm człowieka wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

II. ZASADY KONTROLI

 

W celu zapobieżenia opisanym wyżej patologicznym zjawiskom Straż Miejska we Włodawie przeprowadza kontrole posesji na terenie miasta, ukierunkowane na nielegalne spalanie odpadów w piecach i kotłowniach. Działania kontrolne prowadzone będą na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza Włodawy funkcjonariuszom Straży Miejskiej w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren.

Podczas każdej interwencji dotyczącej podejrzenia spalania odpadów w piecach grzewczych na terenie firm i prywatnych posesji, funkcjonariusze Straży Miejskiej są upoważnieni bez wcześniejszej zapowiedzi do przeprowadzenia kontroli wskazanych obiektów. W ramach kontroli szczególną uwagę będziemy zwracać na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji będą informowani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i o szkodliwości takiego działania.

Informujemy również, że w trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane /jeżeli zajdzie taka konieczność/ próby popiołu z pieców które zostaną poddane analizie.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do osób odpowiedzialnych stosowane będą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach / „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”/.

Postępowanie o ukaranie sprawcy, w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa może być również prowadzone na wniosek Straży Miejskiej we Włodawie przez Sąd Rejonowy w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku kwestionowania obecności Strażnika Miejskiego na posesji podczas prowadzonej interwencji lub utrudniania wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszowi publicznemu /a takim jest Strażnik Miejski/ przysługuje funkcjonariuszowi wzmożona ochrona prawna wynikająca z treści kodeksu karnego, a tym samym osobom utrudniającym wykonywanie tych czynności, w zależności od okoliczności zdarzenia, można przypisać zarzut z art. 222 § 1 k.k., art. 224 § 1 k.k., i art. 226 § 1k.k.