UWAGA KORONAWIRUS

W związku z zamknięciem szkół na okres 2 tygodni, włodawscy strażnicy miejscy zwrócą uwagę na dzieci i młodzież, która mogłaby się gromadzić w różnych miejscach na terenie miasta, aby uświadamiać im zagrożenie związane z zarażeniem się koronawirusem.
Unikajmy spędzenia czasu w skupiskach ludzkich !!!

 

 

Właściciele nieruchomości,

Dzierżawcy,

Zarządcy,

 

Straż Miejska we Włodawie przypomina, że właściciele, dzierżawcy i zarządcy poszczególnych nieruchomości zobowiązani są do stałego utrzymywania w czystości i porządku własnych posesji, a w przypadku gdy bezpośrednio przy granicy prywatnej nieruchomości znajduje się chodnik - obowiązek jego sprzątania również należy do właścicieli, dzierżawców i zarządców.

Przez utrzymanie w czystości i porządku należy rozumieć usuwanie zanieczyszczeń tj; śmieci, niedopałków papierosów, błota, śniegu, lodu, nawisów śnieżnych, sopli, odchodów zwierzęcych, piachu na chodnikach, chwastów, niepożądanej roślinności i wszystkiego co wpływa na pogorszenie estetyki nieruchomości.

Za niestosowanie się do tych obowiązków, w oparciu o art. 5 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z pózn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Włodawa będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXV/121/16 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 17 czerwca 2016 roku grozi mandat karny do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do Sądu do 5000 złotych.

 

 

I. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE SPALANIA ODPADÓW

 

Szanowni Państwo!

 

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania opału jest spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach . Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare, zużyte meble.

Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak:

 

  • pył (suchy)

  • związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity

  • tlenek węgla (CO)

  • nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL

  • nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF

  • tlenki azotu jako NOx

  • dwutlenek siarki (SO2)

  • metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom).

 

W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub ewentualnie małych lokalnych kotłowni. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki, głównie są to: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.

 

Oddziaływanie zanieczyszczeń SO2 u ludzi powoduje:

1/ Trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych.

2/ Prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy.

3/ Kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie.

4/ Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe.

5/Tlenki azotu są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc. Zawartość 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do śmiertelnego zapalenia płuc, a około 47 mikrogramów NO2/m3 do bronchitu.

6/Tlenek węgla jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy.

7/Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną aerozol kwasu siarkowego.

 

W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają inne – szczególnie groźne – związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów. Tak często praktykowane przez ludzi spalanie materiałów, takich, jak: drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie (głównie I klasy, np. rtęć); torb plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków.

Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może być 1000 –krotnie większe niż w profesjonalnych spalarniach odpadów. Może ono wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci).

W przyrodzie magazynem dioksyn jest gleba i osady denne w zbiornikach wodnych. Stąd powstaje wysokie ryzyko zatrucia nimi wśród ludzi, których podstawę diety stanowią ryby z zatok lub słodkowodne, odżywiające się przecież planktonem i mułem z zanieczyszczonych zbiorników. W przypadku przyjęcia przez organizm człowieka wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

II. ZASADY KONTROLI

 

W celu zapobieżenia opisanym wyżej patologicznym zjawiskom Straż Miejska we Włodawie przeprowadza kontrole posesji na terenie miasta, ukierunkowane na nielegalne spalanie odpadów w piecach i kotłowniach. Działania kontrolne prowadzone będą na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza Włodawy funkcjonariuszom Straży Miejskiej w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren.

Podczas każdej interwencji dotyczącej podejrzenia spalania odpadów w piecach grzewczych na terenie firm i prywatnych posesji, funkcjonariusze Straży Miejskiej są upoważnieni bez wcześniejszej zapowiedzi do przeprowadzenia kontroli wskazanych obiektów. W ramach kontroli szczególną uwagę będziemy zwracać na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji będą informowani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i o szkodliwości takiego działania.

Informujemy również, że w trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane /jeżeli zajdzie taka konieczność/ próby popiołu z pieców które zostaną poddane analizie.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do osób odpowiedzialnych stosowane będą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach / „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”/.

Postępowanie o ukaranie sprawcy, w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa może być również prowadzone na wniosek Straży Miejskiej we Włodawie przez Sąd Rejonowy w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku kwestionowania obecności Strażnika Miejskiego na posesji podczas prowadzonej interwencji lub utrudniania wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszowi publicznemu /a takim jest Strażnik Miejski/ przysługuje funkcjonariuszowi wzmożona ochrona prawna wynikająca z treści kodeksu karnego, a tym samym osobom utrudniającym wykonywanie tych czynności, w zależności od okoliczności zdarzenia, można przypisać zarzut z art. 222 § 1 k.k., art. 224 § 1 k.k., i art. 226 § 1k.k.