CZYTANIE DZIECIOM

W dniu 07 czerwca 2017 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 1 zaproszonym gościem czytającym dzieciom bajki był Komendant Straży Miejskiej we Włodawie Sławomir Borkowski.

 

KONFERENCJA 2017

 

W dniach 18 i 19 maja 2017 roku we Włodawie odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja Straży Miejskich i Gminnych pod nazwą “Straż Gminna/Miejska w służbie społeczności lokalnej”. Jednym z ważnych elementów spotkania było uczczenie pamięci byłego Komendanta Straży Miejskiej we Włodawie śp. Dariusza Kazuro i insp. śp. Adama Matuszyka. W obecności najbliższych, złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze na grobach zmarłych kolegów.

 

 

Zawody strzeleckie im. Dariusza Kazuro o Puchar Burmistrza zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, a oto wyniki strzelań w poszczególnych kategoriach:

 

I. Najlepsza Drużyna:

 

1/. Straż Miejska we Włodawie,

2/. Straż Miejska w Częstochowie,

3/. Straż Miejska w Ząbkach,

 

II. Najlepszy strażnik:

 

1/. Dariusz Korona ze Straży Miejskiej we Włodawie,

2/. Adam Maciejak ze Straży Miejskiej w Tarczynie,

3/. Emil Paśnik ze Straży  Gminnej w Firleju,

 

III. W kategorii Kobiet:

 

1/. Agnieszka Fagas ze Straży Miejskiej w Zgierzu,

2/. Ewa Tośko ze Straży Miejskiej w Szczecinku,

3/. Aleksandra Adamska ze Straży Miejskiej w Gliwicach,

 

IV. Z grona Komendantów najlepiej strzelali:

 

1/. Sławomir Borkowski ze Straży Miejskiej we Włodawie,

2/. Paweł Bakiera ze Straży Miejskiej w Lublinie,

3/. Andrzej Toporkiewicz ze Straży Miejskiej w Tarczynie,

 

V. Zaproszeni goście:

 

1/. Andrzej Romańczuk Starosta Włodawski,

2/. Tomasz Korzeniewski Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie,

3/. Andrzej Kratiuk Sekretarz Gminy Włodawa,

 

 

 

Podczas pobytu na ziemi włodawskiej przedstawicieli z różnych stron naszego kraju znalazł się również czas na wizytę w kilku ciekawych miejscach. Odwiedziliśmy Cerkiew Unicką w Kostomłotach, Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej oraz Monastyr Prawosławny w Jabłecznej.

 

 

Straż Miejska we Włodawie przypomina:

 

 

Uprzejmie informujemy, iż opłatę od posiadania psów w kwocie 40zł/rok należy wpłacać bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 lub w Oddziale Banku PEKAO S.A. we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 53.

 

Zwolnienie z opłaty od posiadania psów obejmuje:

 1. osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

 2. osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego,

 3. osoby w wieku powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe,

 4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych o pow. powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku zwolnienia należy złożyć oświadczenie wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt zwolnienia.

 

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XIV/77/07 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 października 2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.

 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 poz. 849)

 

 

 

W związku z upływem terminu płatności prosimy o niezwłoczne uregulowanie opłaty.

 

 

 

 

I. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE SPALANIA ODPADÓW

 

Szanowni Państwo!

 

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania opału jest spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach . Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare, zużyte meble.

Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak:

 

 • pył (suchy)

 • związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity

 • tlenek węgla (CO)

 • nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL

 • nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF

 • tlenki azotu jako NOx

 • dwutlenek siarki (SO2)

 • metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom).

 

W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub ewentualnie małych lokalnych kotłowni. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki, głównie są to: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.

 

Oddziaływanie zanieczyszczeń SO2 u ludzi powoduje:

1/ Trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych.

2/ Prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy.

3/ Kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie.

4/ Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe.

5/Tlenki azotu są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc. Zawartość 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do śmiertelnego zapalenia płuc, a około 47 mikrogramów NO2/m3 do bronchitu.

6/Tlenek węgla jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy.

7/Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną aerozol kwasu siarkowego.

 

W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają inne – szczególnie groźne – związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów. Tak często praktykowane przez ludzi spalanie materiałów, takich, jak: drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie (głównie I klasy, np. rtęć); torb plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków.

Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może być 1000 –krotnie większe niż w profesjonalnych spalarniach odpadów. Może ono wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci).

W przyrodzie magazynem dioksyn jest gleba i osady denne w zbiornikach wodnych. Stąd powstaje wysokie ryzyko zatrucia nimi wśród ludzi, których podstawę diety stanowią ryby z zatok lub słodkowodne, odżywiające się przecież planktonem i mułem z zanieczyszczonych zbiorników. W przypadku przyjęcia przez organizm człowieka wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

II. ZASADY KONTROLI

 

W celu zapobieżenia opisanym wyżej patologicznym zjawiskom Straż Miejska we Włodawie przeprowadza kontrole posesji na terenie miasta, ukierunkowane na nielegalne spalanie odpadów w piecach i kotłowniach. Działania kontrolne prowadzone będą na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza Włodawy funkcjonariuszom Straży Miejskiej w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren.

Podczas każdej interwencji dotyczącej podejrzenia spalania odpadów w piecach grzewczych na terenie firm i prywatnych posesji, funkcjonariusze Straży Miejskiej są upoważnieni bez wcześniejszej zapowiedzi do przeprowadzenia kontroli wskazanych obiektów. W ramach kontroli szczególną uwagę będziemy zwracać na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji będą informowani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i o szkodliwości takiego działania.

Informujemy również, że w trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane /jeżeli zajdzie taka konieczność/ próby popiołu z pieców które zostaną poddane analizie.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do osób odpowiedzialnych stosowane będą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach / „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”/.

Postępowanie o ukaranie sprawcy, w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa może być również prowadzone na wniosek Straży Miejskiej we Włodawie przez Sąd Rejonowy w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku kwestionowania obecności Strażnika Miejskiego na posesji podczas prowadzonej interwencji lub utrudniania wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszowi publicznemu /a takim jest Strażnik Miejski/ przysługuje funkcjonariuszowi wzmożona ochrona prawna wynikająca z treści kodeksu karnego, a tym samym osobom utrudniającym wykonywanie tych czynności, w zależności od okoliczności zdarzenia, można przypisać zarzut z art. 222 § 1 k.k., art. 224 § 1 k.k., i art. 226 § 1k.k.