Zaginął pies - przewidziana nagroda

 

 

 

Komunikat

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WŁODAWIE
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Włodawa i Miasta Włodawa

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8a, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt o promieniu 5 km wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Okuninka gm. Włodawa obejmujący miejscowości: Orchówek, Okuninka, Luta, Żłobek z terenu gminy Włodawa oraz miasto Włodawa. Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

§ 2. W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy:

1. Nakazuje się:

 1. trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
 2. wywieszenie przy drogach publicznych tablic ostrzegawczych, o których mowa w § 1;
 3. poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie;
 4. dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć lub dostarczanie odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc.

2. Zakazuje się:

 1. urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
 2. pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
 3. przemieszczania psów, kotów i fretek z obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie.

§ 3. Do wykonania nakazu wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje się Wójta Gminy Włodawa oraz Burmistrza Miasta Włodawa. Do wykonania nakazu wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 4 zobowiązuje się Koło Łowieckie nr 48 Ponowa i Koło Łowieckie nr 74 Kaczuszka.

§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie zagrożonym, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

§ 5. Wójt Gminy Włodawa oraz Burmistrz Miasta Włodawa powiadomią ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włodawa, Urzędu Miasta Włodawa oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8. Traci moc rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Włodawa i Miasta Włodawa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4207), rozporządzenie nr 7 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Włodawa i Miasta Włodawa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 5171) oraz rozporządzenie nr 8 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Włodawa i Miasta Włodawa z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 5462).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii we Włodawie
Anna Wanat – Hetman

 

 

Straż Miejska we Włodawie przypomina:

 

 

Uprzejmie informujemy, iż opłatę od posiadania psów w kwocie 40zł/rok należy wpłacać bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 lub w Oddziale Banku PEKAO S.A. we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 53.

 

Zwolnienie z opłaty od posiadania psów obejmuje:

 1. osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

 2. osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego,

 3. osoby w wieku powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe,

 4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych o pow. powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku zwolnienia należy złożyć oświadczenie wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt zwolnienia.

 

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XIV/77/07 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 października 2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.

 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 poz. 849)

 

 

 

W związku z upływem terminu płatności prosimy o niezwłoczne uregulowanie opłaty.

 

 

 

 

I. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE SPALANIA ODPADÓW

 

Szanowni Państwo!

 

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania opału jest spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach . Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare, zużyte meble.

Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak:

 

 • pył (suchy)

 • związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity

 • tlenek węgla (CO)

 • nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL

 • nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF

 • tlenki azotu jako NOx

 • dwutlenek siarki (SO2)

 • metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom).

 

W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub ewentualnie małych lokalnych kotłowni. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki, głównie są to: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.

 

Oddziaływanie zanieczyszczeń SO2 u ludzi powoduje:

1/ Trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych.

2/ Prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy.

3/ Kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie.

4/ Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe.

5/Tlenki azotu są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc. Zawartość 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do śmiertelnego zapalenia płuc, a około 47 mikrogramów NO2/m3 do bronchitu.

6/Tlenek węgla jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy.

7/Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną aerozol kwasu siarkowego.

 

W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają inne – szczególnie groźne – związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów. Tak często praktykowane przez ludzi spalanie materiałów, takich, jak: drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie (głównie I klasy, np. rtęć); torb plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków.

Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może być 1000 –krotnie większe niż w profesjonalnych spalarniach odpadów. Może ono wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci).

W przyrodzie magazynem dioksyn jest gleba i osady denne w zbiornikach wodnych. Stąd powstaje wysokie ryzyko zatrucia nimi wśród ludzi, których podstawę diety stanowią ryby z zatok lub słodkowodne, odżywiające się przecież planktonem i mułem z zanieczyszczonych zbiorników. W przypadku przyjęcia przez organizm człowieka wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

II. ZASADY KONTROLI

 

W celu zapobieżenia opisanym wyżej patologicznym zjawiskom Straż Miejska we Włodawie przeprowadza kontrole posesji na terenie miasta, ukierunkowane na nielegalne spalanie odpadów w piecach i kotłowniach. Działania kontrolne prowadzone będą na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza Włodawy funkcjonariuszom Straży Miejskiej w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren.

Podczas każdej interwencji dotyczącej podejrzenia spalania odpadów w piecach grzewczych na terenie firm i prywatnych posesji, funkcjonariusze Straży Miejskiej są upoważnieni bez wcześniejszej zapowiedzi do przeprowadzenia kontroli wskazanych obiektów. W ramach kontroli szczególną uwagę będziemy zwracać na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji będą informowani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i o szkodliwości takiego działania.

Informujemy również, że w trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane /jeżeli zajdzie taka konieczność/ próby popiołu z pieców które zostaną poddane analizie.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do osób odpowiedzialnych stosowane będą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach / „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”/.

Postępowanie o ukaranie sprawcy, w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa może być również prowadzone na wniosek Straży Miejskiej we Włodawie przez Sąd Rejonowy w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku kwestionowania obecności Strażnika Miejskiego na posesji podczas prowadzonej interwencji lub utrudniania wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszowi publicznemu /a takim jest Strażnik Miejski/ przysługuje funkcjonariuszowi wzmożona ochrona prawna wynikająca z treści kodeksu karnego, a tym samym osobom utrudniającym wykonywanie tych czynności, w zależności od okoliczności zdarzenia, można przypisać zarzut z art. 222 § 1 k.k., art. 224 § 1 k.k., i art. 226 § 1k.k.