W dniu 20 maja 1993 roku Burmistrz Miasta Włodawa Marian Sołtys wydał Zarządzenie nr 11/93 w sprawie utworzenia i nadania statutu Straży Miejskiej we Włodawie.

Pierwszym Komendantem został Stanisław Wojciuk, natomiast strażnikami dotychczasowi pracownicy Miejskiej Służby Porządkowej. Początki powołania Straży Miejskiej we Włodawie nie były łatwe. Procedura powołania Straży Miejskiej nakładała obowiązek konsultacji i akceptacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Biuro Prawne MSW nie miało zastrzeżeń do projektu statutu Straży Miejskiej, ale konstrukcja Zarządzenia nr 4/93 z 15 marca 1993 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Straży Miejskiej wymagała drobnych poprawek. W efekcie utworzenie Straży Miejskiej nastąpiło w dniu 20 maja 1993 roku w oparciu o Zarządzenie nr 11/93 Burmistrza Miasta Włodawa.

Działalność Straży Miejskiej opierała się o zapisy Rozdziału 4 Ustawy o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 roku. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i uprawnień Straży Miejskiej oraz ich strukturę, umundurowanie, dystynkcje i uzbrojenie określał statut nadany przez Burmistrza. Funkcjonariusze Straży Miejskiej mogli wykonywać jedynie czynności administracyjno-porządkowe.

Nie tylko początki działalności Straży Miejskiej we Włodawie obfitowały w trudności. Mieliśmy przejściowe kłopoty z brakiem samochodu służbowego, braki finansowe na zakup umundurowania i inne drobniejsze. Były także sytuacje bardzo poważne, w których istnienie Straży Miejskiej we Włodawie stało pod znakiem zapytania. Na szczęście możemy obchodzić kolejne jubileusze istnienia.

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020